top of page

Regulamin świadczenia usług doradztwa z zakresu diety i treningu

www.alesmakuwa.com

Platforma dostępna pod adresem internetowym www.alesmakuwa.com stanowi własność firmy: KRUPNICZEQ Natalia Krupska NIP: 5993263545

REGON: 521451334, adres poczty elektronicznej: alesmakuwa@gmail.com, zwaną dalej Usługodawcą i  Administratorem.

Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania z usług dietetyczno - treningowych na stronie: www.alesmakuwa.com zwanej dalej Platformą.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Natalia Krupska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 Zawarcie umowy

§ 5 Konto

§ 6 Zasoby

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

§ 8 Odpowiedzialność

§ 9 Rękojmia i reklamacje

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§ 12 Postanowienia końcowe

 

§ 1

Definicje:

 1. Administrator danych osobowych –  KRUPNICZEQ Natalia Krupska NIP: 5993263545 REGON: 521451334

 2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz umożliwiający utworzenie Konta.

 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie przy każdym z planów online, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Planu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Planu z Usługodawcą.

 4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Platformy i korzystania z jej zasobów.

 5. Klient:

  • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

  • osoba prawna

  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
   - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży planu lub produktu z Usługodawcą.

 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

 7. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz Zasoby,

 9. Plan – odpłatny plan żywieniowy lub treningowy na Platformie www.alesmakuwa.com

 10. Login - ciąg znaków alfanumerycznych (jawny) lub indywidualny adres poczty elektronicznej.

 11. Strona - strona usługodawcy – KRUPSKA NATALIA - dostępna pod adresem strony internetowej www.alesmakuwa.com

 12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 13. Regulamin – regulamin strony internetowej KRUPSKA NATALIA dostępnej pod adresem www.alesmakuwa.com

 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy, plan ustalony przez Usługodawcę dostępny odpłatnie poprzez Platformę poprzez Konto,

 15. Usługodawca - KRUPNICZEQ Natalia Krupska NIP: 5993263545 REGON: 521451334.

 16. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 17. Zasoby - materiały o charakterze edukacyjnym, udostępnione na Platformie w postaci ebooków, szkoleń, książek, planów indywidualnych, itp.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.alesmakuwa.com w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Platformy.

 3. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych przepisami prawa.

 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o bezprawnym charakterze.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy usługi elektroniczne w postaci odpłatnego dostępu do zgromadzonych w Platformie Zasobów o charakterze edukacyjnym.

 2. Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Platformy, usługę Konta, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z porad online.

 3. Korzystanie z Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.

 4. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań
  technicznych:

   

  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

  • włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.

 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 6. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.

 7. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 8. Usługa „Konto”:

  • Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu dwóch kroków: wypełnieniu Formularza rejestracji (w tym wskazaniu adresu poczty elektronicznej), a następnie kliknięciu przycisku zatwierdzającego założenie Konta,

  • Wypełnienie Formularza Rejestracji polega na podaniu przez Użytkownika wskazanych w wyświetlanym komunikacie danych, m.in.: imię i nazwisko, hasło składające się ze wskazanej w wyświetlanym komunikacie liczby znaków.

  • Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Rejestracji, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Platformy Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta na podany adres poczty elektronicznej: alesmakuwa@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 9. Żądanie usunięcia Konta może zostać zgłoszone w każdej chwili bez podania przyczyny.

  • Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta.

  • Z chwilą usunięcia Konta wygasa licencja udzielona Użytkownikowi na korzystanie z Zasobów Platformy.

  • Usługodawca usuwa Konto Użytkownika i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Użytkownika. Informacja o usunięciu Konta zostanie przesłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w następujących przypadkach:

   • nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

   • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,

   • korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

   • Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

   • Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych.

§ 4

Zawarcie umowy

 1. Za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.alesmakuwa.com

 2. Po dokonaniu opłaty za wskazany w wirutalnym koszyku produkt za pośrednictwem bezpiecznej płatności PayU lub PayPal, na podany adres e-mail zostanie przesłana e-faktura lub paragon oraz informacja o aktywacji konta.

 3. Przystąpienie do wykonania umowy następuje z chwilą zalogowania się Użytkownika na swoim Koncie i uzyskania dostępu do zakupionego Planu lub Subskrybcji.

 4. Opis każdego Planu, jest wskazany przy opisie każdego poszczególnego Planu na stronie www.alesmakuwa.com.

 

§ 5

Wykonanie umowy

 1. Wykonawca zastrzega sobie okres na wykonanie indywidualnego planu w czasie do 5 dni roboczych. Plan będzie dostarczony na maila podanego przy składaniu zamówienia. Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z dostępu do planu po jego zakupieniu, w szczególności nie przysługuje mu zwrot dokonanej jednorazowo płatności, ani jakiejkolwiek jej części.

 2. Jeżeli Kupujący wybrał plan - wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje również poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do planu. W sytuacji, w której Kupujący złoży chęć rezygnacji z planu, dostęp do planu zostanie mu wyłączony w ciągu 48 h. Kupujący nie może ubiegać się o zwrot kosztów planu.

 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

  • nie rozpowszechniać planu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 4. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu planu.

 

§6 Konto

 1. Po zarejestrowaniu każdego Użytkownika możliwe jest dokonanie zalogowania na swoje Konto oraz dokonywanie zmian w panelu administracyjnym.

 2. Użytkownik dokonuje logowania na swoje Konto poprzez wejście na stronę internetową Platformy oraz podanie Loginu i Hasła.

 3. Zakup planu dietetycznego wymaga połączenia z Internetem.

 

§ 7

Zasoby

 1. Usługodawca w chwili zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej Planu lub ebooka - udziela Użytkownikom nieodpłatnej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niewyłącznej licencji na korzystanie z Zasobów znajdujących się na Platformie, na
  następujących polach eksploatacji:

   

  • udostępniania Użytkownikom planów online za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych w taki sposób, ażeby każdy Użytkownik mógł mieć dostęp do planu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

  • prawo dostosowania treści do formatu urządzeń mobilnych.

 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i wygasa w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 3. Licencja nie uprawnia Użytkowników do udzielania dalszych licencji.

 4. Udostępnione na Platformie Zasoby mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. w domach oraz w zakresie własnego użytku osobistego.

 5. Zabronione jest korzystanie z Zasobów Platformy i materiałów stanowiących własność Usługodawcy w celach komercyjnych.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Platformy, Użytkownik może składać w szczególności:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alesmakuwa@gmail.com

  • zalecane jest podanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

   • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

   • określenie żądania Użytkownika,

   • danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/ Użytkownika.

 3. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji

 4. Zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 5. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje na zasadach przewidzianych Regulaminem.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Jeżeli inaczej nie określono, Platforma, Zasoby oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

 2. Informacje zawarte w Platformie oraz w Zasobach służą wyłącznie celem informacyjnym i edukacyjnym.

 3. Żaden element Platformy nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na różnego rodzaju nośniki służące przechowywaniu danych, bez zgody Usługodawcy.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci publicznej Internet czy stacji roboczej Użytkownika,

  • przypadki braku dostępności Platformy i Zasobów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy i Zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich
   informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,

  • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy i Zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego uczestnika wirusów komputerowych.

§ 10

Rękojmia i reklamacje

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 5. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

  • określenie żądania Klienta,

  • danych do kontaktu z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .

§ 11

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

  • zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

  • skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

  • skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem:
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana poprzez Platformę zawierana jest w języku polskim.

 2. Usługodawca respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu

 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Usługodawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat za korzystanie z Platformy w trakcie trwania określonego kursu online, Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Platformy, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu. Dodatkowo każdy Użytkownik Konta otrzyma informację na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

 8. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 10. Regulamin wchodzi w życie 11.03. 2022 r.RODO
 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.alesmakuwa.com i jej podstron.

 2. Administratorem strony i danych osobowych jest KRUPNICZEQ Natalia Krupska NIP: 5993263545 REGON: 521451334.

 3. Korzystanie z Serwisu www.alesmakuwa.com  oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 4. W razie potrzeby kontaktu w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies istnieje możliwość kontaktu:

 5. drogą e-mail, pod adresem: alesmakuwa@gmail.com

 6. telefonicznie, pod numerem: +48 519194156

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Serwisu.

§2

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 2. Administrator/Usługodawca – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „o.d.o.”) podanych przez osoby, których dane KRUPNICZEQ Natalia Krupska NIP: 5993263545 REGON: 521451334.

 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 4. Serwis lub Strona - serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.alesmakuwa.com oraz na jego podstronach.

§3

Dane osobowe

 1. Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zamówienia.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

  2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

  3. udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

  4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi czy szkolenia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

  7. kontaktu w sposób wybrany przez Użytkownika w ramach wysłanej wiadomości poprzez formularz kontaktowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

  8. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  9. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  12. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

  13. zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 3. Podanie danych w formularzach jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania usługi, do której przeznaczony jest dany formularz czy też podjęcia stosownych działań.

 4. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 15.

 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  3. prawo do przenoszenia danych;

  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

  6. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 9. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Dane osobowe Klientów przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją Umowy będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także:

  1. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

  2. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego- w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego;

  3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

  4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

  5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystywania cookies i administrowania Serwisem.

 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych, między innymi, następującym podmiotom (odbiorcy danych):

  1. LH.PL SP. Z O.O., UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

  2. PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 7792308495, KRS: 0000274399

  3. Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics;

  4. Facebook Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie KRUPNICZEQ Natalia Krupska odpowiedzi na zapytania klientów wysłane poprzez Messenger lub w wiadomości na fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a,

  5. zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej czy administracyjnej,

  6. księgowemu - w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania danych klientów i pracowników widocznych na fakturach,

  7. UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite, jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera.

 12. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych lub w ramach usług których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, dostępna na ich stronach internetowych.

 13. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 14. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 15. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu, polegającym na lepszym spersonalizowaniu oferty do osób odwiedzających kanały komunikacji Administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mającego wpływ na prawa i wolności Użytkownika.

§4

Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator wykorzystuje Cookies i inne technologie w następujących celach:

  1. konfiguracji serwisu,

  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  6. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;

  7. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności, sesji przeglądarki,

  8. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  9. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

  10. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  11. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

  12. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  13. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

  1. Google Analytics,

  2. Facebook Pixel.

§5

Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

bottom of page